Хартиени формуляри за подписване на ECI-UBI

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/788 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска инициатива (Текст от значение за ЕИП)

(31) Регламент (ЕС) 2016/679 се прилага за обработката на лични данни, извършена съгласно настоящия регламент. В това отношение, с цел правна сигурност е уместно да се изясни, че представителят на групата организатори или, когато е приложимо, юридическото лице, създадено с цел управление на инициативата, и компетентните органи на държавите-членки са да се считат за администратори на данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 във връзка с обработването на лични данни при събиране на изявления за подкрепа, имейл адреси и данни за спонсорите на инициативите и за целите на проверката и удостоверяване на изявления за подкрепа и да се уточни максималният срок, в рамките на който личните данни, събрани за целите на дадена инициатива, могат да бъдат запазени. В качеството си на администратори на данни, представителят на групата организатори или, където е приложимо, юридическото лице, създадено с цел управление на инициативата, и компетентните органи на държавите-членки следва да предприемат всички подходящи мерки за спазване на наложените задължения с Регламент (ЕС) 2016/679, по-специално тези, свързани със законността на обработването и сигурността на дейностите по обработка, предоставянето на информация и правата на субектите на данни.

Искаме да изясним, че всеки национален координатор и заместител на нашата ЕГИ трябва да покани активистите в неговата страна да събират подписи не само онлайн, но и на хартиен носител. Събраните хартиени формуляри трябва да се изпращат до националните координатори със заверена поща, само до адреса, който те ще дадат на своите активисти.

Пример за АВСТРИЯ: пощенският адрес е: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Номер на клетка xx, ECI-UBI-код на държавата)

Подписаните хартиени формуляри трябва да се съхраняват на сигурно място.

За сигурността на хартиени формуляри е важно да се даде на активистите следната „Декларация за използване на хартиен формуляр“ (на езика на страната):

„РАБОТА с хартиената колекция от подписи за ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА„ СТАРТИРАТЕ безусловни основни доходи (UBI) в целия ЕС “https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

За хартиени формуляри съгласно приложение III, част А или част Б от регламентите за ЕГИ:

  • Всички полета трябва да бъдат попълнени! Само тогава гласът е валиден
  • Пишете четливо и с главни букви! Нечетливите не се броят.
    Моля, обърнете внимание, че можете да подпишете само веднъж! Ако някой иска да подпише онлайн по-късно или вече е подписал онлайн, той не трябва да подписва на хартия.
  • Нищо във формуляра не може да се променя или изтрива във формуляра!

Събирачите / трети страни нямат право да правят копия на подписани хартиени формуляри или да използват данните! (Те отговарят за сигурността на данните)

Трябваше ли да отида с попълнените формуляри?

Хартиените формуляри, попълнени с лични данни, трябва да бъдат изпратени до вашите национални координатори. Ако не го направите, те не могат да бъдат добавени към общия брой подписи. Адресите са включени тази специална страница.

Забележка:

Най-малко два месеца след края на времето за събиране всички събрани подписи на хартиен носител трябва да бъдат качени и Комисията трябва да бъде информирана за това. Конкретната процедура ще бъде обявена по-късно, след като това бъде изяснено с Комисията и тестовете са извършени.

Изтеглете хартиени формуляри

Националните координатори могат да изтеглят хартиените формуляри тази страница. Той е защитен с парола. Ако искате хартиени формуляри, свържете се с вашия национален координатор чрез нашия уебформуляра

%d блогъри, като този: